Visie

Samen

Ouderbetrokkenheid is voor ons de basis voor succesvol onderwijs. Samen met de ouders werken we aan een warm schoolklimaat waarin opvoeding, onderwijs en zorg elkaar positief versterken, gefundeerd op wederzijds respect en een goede communicatie. Vanuit deze gedachte werken wij samen met de ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind.

duim omhoog

Gezonde omgeving

Met het certificaat Bewegen en Sport (Gezonde School) staan wij voor het aanmoedigen van een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs zorgt voor een betere gezondheid, energie en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan. Wij hebben een uitgewerkt programma bewegingsonderwijs onder begeleiding van vakdocenten gymnastiek, besteden veel aandacht aan bewegend leren, bieden gratis naschoolse sport vanaf groep 5 aan en geven motorische remedial teaching voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben op motorisch gebied. Daarnaast stimuleren wij bij de kinderen een gezond eetpatroon en het leren maken van bewuste keuzes hierin.

Bij een gezonde leefstijl hoort ook sociaal weerbaar zijn! Wij werken systematisch met de leerlingen aan het uitdragen van gewenst gedrag en het respect hebben voor elkaar; tenslotte komt een kind pas tot ontwikkeling wanneer het goed in zijn vel zit en zich veilig voelt. Bikkels is de lesmethode die wij daarbij gebruiken. De methode geeft een positieve insteek in het (zelf)reguleren van gedrag. Ook is er in de methode Bikkels aandacht voor leren reflecteren, groepsvorming, stress meten en relativeren, de overgang naar middelbaar onderwijs en leren plannen.

IMG_7482

Presteren

Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door hen net boven hun eigen niveau uit te dagen. Daardoor leren de kinderen vanuit hun eigen betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Voor het jonge kind betekent dit werken door spelend te leren aansluitend bij de belevingswereld. De leerkracht draagt zorgt voor een rijke speelleeromgeving en biedt door middel van impulsen waardevolle leermomenten aan. Voor het oudere kind is het essentieel inzicht te krijgen in het doelgericht verbeteren van hun eigen leerresultaten. Directe feedback door middel van het werken met tablets is hierbij een effectief hulpmiddel. Alle leerlingen vanaf groep 5 werken met een Chromebook voor rekenen, taal en spelling. De andere vakken worden gewoon met pen en op papier verwerkt.

klimmuur

Moderne maatschappij

Technologie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Kinderen hebben 21-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Dit zijn competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk. Wetenschap, techniek en ICT bieden bij uitstek de kans om het onderzoekend en ontdekkend leren uit te lokken. Onze toekomstvisie is dat iedere leerkracht onderzoekend en ontdekkend leren integreert in de schoolvakken.

Identiteit

De Oostwijzer is een katholieke basisschool. Wij laten ons inspireren door de bijbel (Nieuwe Testament) en de daarbij horende christelijke waarden en tradities. Het vormt onze basis. Dit is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit betekent o.a. dat alle kinderen respect leren hebben voor de medemens, hun meningen, levensovertuiging, levensbeschouwing, samenlevingsvorm en hun bezittingen. Onze school heeft ook veel leerlingen van ouders die niet katholiek zijn, maar die de identiteit van de school respecteren. Respect voor de verschillende levens- en geloofsovertuigingen, is voor ons een uitgangspunt. Daarbij kijken wij naar overeenkomsten in plaats van verschillen.

kerstboom lezende kinderen