Ouderraad

De oudervereniging bestaat sinds de oprichting van de school. Als ouders,
voogden of verzorgers van kinderen op onze school bent u vrijwillig lid van die
oudervereniging. Zoals elke vereniging heeft ook de oudervereniging statuten en een huishoudelijk reglement. Indien u daarvoor belangstelling hebt, kunnen
ouderraadsleden u die bezorgen. De Oudervereniging vraagt voor uw vrijwillig
lidmaatschap een contributie, dit betreft de vrijwillige ouderbijdrage.

Uit de oudervereniging wordt de ouderraad gekozen (OR). De ouderraad is het
dagelijks bestuur van de oudervereniging. Zij rekent het tot haar voornaamste
taak de relatie tussen de oudervereniging enerzijds en het schoolteam anderzijds zodanig te bevorderen, dat dit bijdraagt tot het goed functioneren van de school en het onderwijs. Zij bevorderen ‘de groei en de bloei’ van de school. Maandelijks of zoveel vaker als nodig is, komt de ouderraad bijeen. Daarbij is ook de directie van school ter advisering aanwezig. De te behandelen onderwerpen omvatten allerlei zaken betreffende de school. De ouderraad initieert en organiseert samen met het team allerlei (buiten)schoolse activiteiten en diverse feesten. Ouderraadleden hebben, met de teamleden, ook zitting in de verschillende werkgroepen die deze activiteiten en feesten organiseren. De verslagen van de vergaderingen van de ouderraad zijn altijd voor u beschikbaar.

Contributie voor de Oudervereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging legt de ouderraad verantwoording af over het gevoerde beleid en wordt de begroting en daarmee ook de contributie vastgesteld. Natuurlijk stellen de leden van de Ouderraad en het onderwijsteam het zeer op prijs dat u de Algemene Ledenvergadering bijwoont. Het lidmaatschap van de Oudervereniging en daarmee de ouderbijdrage is zoals gezegd vrijwillig. Met uw bijdrage worden echter tal van feesten en activiteiten georganiseerd die de schooltijd van uw kind nog mooier maken. Denk hierbij aan: het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest, de sportdag en creatieve middagen, musicals, zomerfeest met barbecue voor ouders en leerlingen, culturele activiteiten en het eindfeest van de schoolverlaters. En dan is de lijst nog niet eens compleet!

Ben jij een enthousiaste ouder die het leuk vindt om mooie activiteiten te
organiseren voor de kinderen van de Oostwijzer? Geeft je dan op via:
or.oostwijzercygnus@gmail.com (Cygnus)
or.oostwijzerorion@gmail.com (Orion)