Medezeggenschapsraad

Schoolbesturen en schooldirecteuren kunnen niet alles op eigen houtje beslissen. De overheid heeft namelijk aan ouders en leraren een recht van inspraak gegeven. Daar waar de schoolleiding zelfstandig beslissingen mag nemen, dat wil zeggen zeggenschap heeft, hebben de ouders en de leraren medezeggenschap. Natuurlijk kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schoolleiding overleggen. Vandaar dat zij door een raad van enkele ouders en leraren worden vertegenwoordigd, de zogenaamde medezeggenschapraad (MR).

De MR heeft een flink aantal taken en bevoegdheden. Het komt erop neer dat de MR het beleid van het schoolbestuur en van de schooldirecteur positief kritisch volgt en meedenkt bij het oplossen van problemen. In sommige gevallen moet de schoolleiding verplicht advies aan de MR vragen. Voorbeelden hiervan zijn aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school en deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment.

Ook zijn er veel besluiten die de schoolleiding alleen mag nemen als de MR ermee heeft ingestemd, zoals bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan en vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs.

De leden van de MR worden door de ouders en leraren van de school gekozen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u het interessant vindt een vergadering bij te wonen, bent u van harte welkom! Neem dan contact op met de MR via het mailadres mr@oostwijzer.unicoz.nl.

Leden van de MR staan open voor verbetersuggesties en ideeën over onze school. Spreek ons aan op school of stuur een mailtje naar mr@oostwijzer.unicoz.nl

Leden van de MR, namens ouders:

  • Barbara van Dulkenraad
  • Pascal van Deursen
  • Ellen van Leeuwen
  • Reinier van Eijk

namens leerkrachten:

  • Freeke Lassche, voorzitter MR
  • Marjan Brenkman
  • Miriam Ravensbergen
  • Priscilla Kneulman, secretaris MR