Ouderraad

Oudervereniging
De oudervereniging bestaat sinds de oprichting van de school. Als ouders, voogden of verzorgers van kinderen op onze school bent u vrijwillig lid van die oudervereniging. Zoals elke vereniging heeft ook de oudervereniging statuten en een huishoudelijk reglement. Indien u daarvoor belangstelling hebt, kunnen ouderraadsleden u die bezorgen. De Oudervereniging vraagt voor uw vrijwillig lidmaatschap een contributie.

Ouderraad
Uit de oudervereniging wordt de ouderraad gekozen (OR). De ouderraad is het dagelijks bestuur van de oudervereniging. Zij rekent het tot haar voornaamste taak de relatie tussen de oudervereniging enerzijds en het schoolteam anderzijds zodanig te bevorderen, dat dit bijdraagt tot het goed functioneren van de school en het onderwijs. Zij bevorderen ‘de groei en de bloei’ van de school. U kunt met uw vragen, opmerkingen etc. – andere dan welke betrekking hebben op het onderwijs en de leerkrachten – altijd bij de ouderraad terecht. Maandelijks of zoveel vaker als nodig is, komt de ouderraad bijeen. Daarbij zijn ook steeds teamleden ter advisering aanwezig.

De te behandelen onderwerpen omvatten allerlei zaken betreffende de school. De ouderraad initieert en organiseert samen met het team allerlei buitenschoolse activiteiten zoals thema-avonden, schoolfeesten, Sint-Nicolaasfeest, kerstdiner, zomerfeest etc. Ouderraadleden hebben, met de teamleden, ook zitting in de verschillende werkgroepen. De verslagen van de vergaderingen van de ouderraad zijn altijd voor u beschikbaar.

Locatie Cygnus:  voorzitter Nicole Vos en Chantal van Leer
Locatie Orion: voorzitter Shirley Storm

Contributie de Oudervereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging wordt de begroting en daarmee ook de contributie vastgesteld. Het lidmaatschap van de Oudervereniging is vrijwillig.

De contributie bestaat voor een groot gedeelte uit gelden die de oudervereniging int om binnen de school te gebruiken. Een groot aantal activiteiten staan in het schoolplan en wat daarin staat moet de school doen. Dit zijn onder andere de jaarlijks terugkerende activiteiten als het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest, de sportdag en creatieve middagen. Helaas vergoedt de rijksoverheid dergelijke belangrijke activiteiten niet. Zij vergoedt alleen leermiddelen. Dus zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten er niet. Een ander gedeelte van de contributie wordt gebruikt voor activiteiten zoals musicals, de fancyfair, culturele activiteiten en het eindfeest van de schoolverlaters, koffie tijdens ouderavonden.

 De ouderraad legt op de Algemene Ledenvergadering aan het begin va elk schooljaar verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook wordt dan de hoogte van de contributie bepaald. Natuurlijk stellen de leden van de Ouderraad en het onderwijsteam het zeer op prijs dat u de Algemene Ledenvergadering bijwoont.

Het gironummer van de Oudervereniging van Oostwijzer Orion is NL85INGB0006553944
Het gironummer van de Oudervereniging van Oostwijzer Cygnus is NL25INGB0009399646

De contributie komt geheel ten goede aan uw eigen kinderen. Zo snel mogelijk na de Algemene Ledenvergadering ontvangt u een verzoek tot betaling.

Tot slot kan worden vermeld, dat een deel van de contributie wordt gebruikt voor kleine attenties. Want…..

  • wist u, dat er altijd namens de ouderraad een cadeautje naar een teamlid gaat, wanneer bijvoorbeeld een baby wordt geboren. Dat wil zeggen: ook namens u, ouders!
  • wist u, dat de kinderen op onze school, die langdurig ziek zijn of opgenomen worden in een ziekenhuis, een attentie ontvangen?
  • wist u, dat wij ook iets van ons laten horen bij jubilea e.d. van teamleden?
  • wist u, dat dit ook het geval is bij het overlijden van een ouder/verzorger?

 

Ben jij een enthousiaste ouder die het leuk vindt om mooie activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Oostwijzer? Geeft je dan op via:

ordeoostwijzer@hotmail.com (Cygnus)
or.oostwijzerorion@gmail.com (Orion)

X