Ouderraad

Oudervereniging
De oudervereniging bestaat sinds de oprichting van de school. Als ouders of verzorgers van kinderen op onze school bent u vrijwillig lid van die oudervereniging. Zoals elke vereniging heeft ook de oudervereniging statuten en een huishoudelijk reglement. Tijdens de Algemene Ledenvergadering bent u van harte uitgenodigd om hier meer over te horen en lezen. De Oudervereniging vraagt voor uw lidmaatschap een contributie, ook wel vrijwillige ouderbijdrage genoemd.

Ouderraad
Uit de oudervereniging wordt de ouderraad gekozen (OR). De ouderraad is het dagelijks bestuur van de oudervereniging.  Maandelijks komt de ouderraad bijeen tijdens de OR-vergadering. Daarbij is ook de directie van de school aanwezig. De ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten. Dit gebeurt in werkgroepen die door ouderraadleden en teamleden worden bemand.

Locatie Cygnus:  voorzitter Sheila Stiefelhagen
Locatie Orion: voorzitter Shirley Storm

Contributie de Oudervereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging wordt de begroting en daarmee ook de contributie vastgesteld. De contributie wordt gebruikt voor diverse activiteiten in de school. Het lidmaatschap van de Oudervereniging en daarmee de ouderbijdrage is zoals gezegd vrijwillig, maar eigenlijk ook onmisbaar. Met uw bijdrage worden tal van feesten en activiteiten georganiseerd die de schooltijd van uw kind nog mooier maken. Denk hierbij aan: het sinterklaasfeest en het kerstfeest, de sportdag en creatieve middagen, musicals, zomerfeest met barbecue voor ouders en leerlingen, culturele activiteiten en het eindfeest van de schoolverlaters. En dan is de lijst nog niet eens compleet!

 De ouderraad legt op de Algemene Ledenvergadering aan het begin van elk schooljaar verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook wordt dan de hoogte van de contributie bepaald. Natuurlijk stellen de leden van de ouderraad en het onderwijsteam het zeer op prijs dat u de Algemene Ledenvergadering bijwoont.

Het gironummer van de Oudervereniging van Oostwijzer Orion is NL85INGB0006553944
Het gironummer van de Oudervereniging van Oostwijzer Cygnus is NL25INGB0009399646

De contributie komt geheel ten goede aan uw eigen kinderen. Zo snel mogelijk na de Algemene Ledenvergadering ontvangt u een verzoek tot betaling.

Tot slot kan worden vermeld, dat een deel van de contributie wordt gebruikt voor kleine attenties. Want…..

  • wist u, dat er altijd namens de ouderraad een cadeautje naar een teamlid gaat, wanneer bijvoorbeeld een baby wordt geboren. Dat wil zeggen: ook namens u, ouders!
  • wist u, dat de kinderen op onze school, die langdurig ziek zijn of opgenomen worden in een ziekenhuis, een attentie ontvangen?
  • wist u, dat wanneer een kind op 5 december ziek is, het thuis een cadeautje ontvangt?

Bent u een enthousiaste ouder die het leuk vindt om mooie activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Oostwijzer? Meld u dan aan via:

or.oostwijzercygnus@gmail.com (Cygnus)
or.oostwijzerorion@gmail.com (Orion)