1
3
2
P1100929

Medezeggenschapsraad

mailadres: mr@oostwijzer.unicoz.nl

Schoolbesturen en schooldirecteuren kunnen niet alles op eigen houtje beslissen. De overheid heeft namelijk aan ouders en leraren een recht van inspraak gegeven. Daar waar de schoolleiding zelfstandig beslissingen mag nemen, dat wil zeggen zeggenschap heeft, hebben de ouders en de leraren medezeggenschap. Natuurlijk kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schoolleiding overleggen. Vandaar dat zij door een raad van enkele ouders en leraren worden vertegenwoordigd, de zogenaamde medezeggenschapraad (MR).

De MR heeft een flink aantal taken en bevoegdheden. Het komt erop neer dat de MR het beleid van het schoolbestuur en van de schooldirecteur positief kritisch volgt en meedenkt bij het oplossen van problemen. In sommige gevallen moet de schoolleiding verplicht advies aan de MR vragen. Voorbeelden hiervan zijn aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school en deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment.

Ook zijn er veel besluiten die de schoolleiding alleen mag nemen als de MR ermee heeft ingestemd, zoals bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan en vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs.

De leden van die MR worden door de ouders en leraren van de school gekozen. De MR van de Oostwijzer bestaat uit de volgende leerkrachten:

  • Frieda van Dorp
  • Marjolein Veels
  • Saskia Frambach
  • Elly Monsieurs                           

 

Daarnaast zijn de volgende ouders lid van de MR:

  • Aernout Bouwman                     
  • Nynke Schulten
  • Linda Fransen
  • Eric Lorie
  • Joost Clarenbeek

------

Op 5 september had de MR de eerste vergadering van dit schooljaar. Graag willen wij u via deze weg informeren over de punten die zijn besproken. In de eerste plaats was dit de communicatie met ouders en het updaten van deze pagina. We vinden het als MR belangrijk om samen te werken met alle ouders en leerkrachten in de school. Daarvoor is het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat de MR doet.

Een belangrijk gesprekspunt was de ontwikkeling binnen de directiestructuur. Vorig schooljaar hebben Kyra Pronk en Irene Haasnoot de taak van locatieleider op Cygnus op zich genomen. Binnenkort wordt in een overleg tussen bestuur, directie en intern begeleiding besproken hoe dit in de toekomst verder zal gaan. Ook wordt er dan gesproken over de algehele ontwikkeling van de Oostwijzer. Zo willen we bijvoorbeeld een gezonde school worden en werken we hard aan goede prestaties, bijvoorbeeld met de nieuwe tablets van Snappet. Er wordt bekeken of er namens de MR iemand aanwezig kan zijn bij dit brede overleg.

Daarnaast heeft de MR gesproken over de verhoging van de TSO bijdrage. Deze is vorig schooljaar door de MR goedgekeurd. Zowel MR als directie zien dat de communicatie naar ouders hierover beter had gekund. Directie zorgt dat er zo spoedig mogelijk alsnog een bericht naar ouders gaat met uitleg.

Op beide locaties zijn we gestart met Snappet. Het digitale onderwijs biedt veel mogelijkheden voor zowel leerling als leerkracht. De leerling kan meer op eigen niveau oefenen. Leerkracht en leerling zien meteen hoe de verwerking gaat, waarop de leerkracht nog diezelfde les hulp kan bieden. De grote hoeveelheid apparaten die hiermee werken, zorgt nog voor storingen. We hopen dat dit snel opgelost kan worden.